H. C. Andersen i Aalborg

 

H. C. Andersen i Aalborg

Hans Christian Andersen var i perioden 23.-30. juli under den store Jyllandsrejse gæst hos stiftamtmand Fritz Dahlstrøm. Fritz Dahlstrøm var gift med H.C. Ørsteds datter, Sophie, og de boede sammen i Ålborg. Ved sin ankomst til Ålborg blev Andersen modtaget af bl.a. Anna Bjerring og hendes mor, og under sit ophold besøgte Andersen disse kvinder et par gange.

Andersen mødte og besøgte blandt flere maleren David Monies, biskop P.C. Kierkegaard – Søren Kierkegaards ældre bror – og træffede under dette besøg en gammel skolekammerat fra Slagelse samt David Vithusen.

Efter dette ophold tog Andersen videre ved at sejle med pram over Limfjorden til Nørresundby, tæt på Ålborg, og blev afhentet af godsejer Christian Michael Rottbølls vogn og kørt til Børglum Kloster.

Den store Jyllandsrejsesrute kan ses her.

 

 

Andersens skriverier under ophold i Aalborg

Dagbogen den 23 juli 1859

…-Klokken henved 4 kom jeg til Aalborg hvor Mathilde Ørsted og Fru Dahlstrøm toge imod mig, lige saa den unge Kirkegaard, Præsten Skov med Kone, sam Fru og Frøken Bjerring. Breve fandt jeg fra  Etatsraad Drevsen, Louise Lind, Ingemann og Rottbøll, da jeg pakkede ud saae jeg at jeg med mit Nattøi havde faaet fra Lemvig Vertens Teppe over min Seng, det har ligget paa Stolen der og var tyndt, saa jeg har taget det for en Skjorte, skrev Brev med det tilbage. Excellensen Ørsted er her. Jeg er træt og gaaer ikke ud i Dag.

Dagbogen den 24 juli 1859

Søndag 24 Noget udhvilet, men stærk Snue. Besøgt Fru Bjerring og Datter, dernæst Præsten Schou; seet udenpaa Apotheket; her er dybtløbende Canaler i Byen, stinkende. Sendt til Lemvig Vertens Sengeteppe som jeg havde faaet mellem mit Skiddentøi. Hos Postmesterens mødt Fredstrups, stort Selskab her hjemme. Laura Lüthans s Datter nu Fru Thobiesen; Frøken Knudsen som jeg kjender fra Bournonvilles, med den unge Kirkegaard, som sagde at denne Dag var den lykkeligste i hans Liv. Groserer Sahs og Frue samt Musiklærer Nathans. Dahlstrøm udbragte min Skaal, jeg
udbragte Excellensens Ørsteds og læste flere Eventyr for dem. Spadseret her i Haven, der er anlagt paa Terrasser; saae et hæsligt Fængsel. -Til Aften lidt ondt i Maven.

Dagbogen den 25 juli 1859

Mandag 25. Besøg af Monies som er kommet her fra Paris, besøgt ham og Nathan, paa hvis Kone Historien om Barnet i Graven har gjort et dybt Indtryk og en heel Forandring, sagde Manden. -Besøgt Bjerrings og afslaaet at kjøre ud med dem; hos Biskop Kirkegaards traf jeg min gamle Skolekammerat David Withusen, som jeg er Du us med, han er Stiftslæge. Sendt Brev til Fru Scavenius paa Føhr, Frøken Knudsen fortalte Bysladder om Bs. – Mødt paa Gaden Rottbøll, som søgte mig og ikke endnu havde mit Brev, vilde have mig med imorgen, som jeg afslog.

Dagbogen den 26 juli 1859

Tirsdag 26. Besøg af Rottbøll og Tømmermester Blom; Rottbøll afhenter mig her i Aalborg næste Løverdag-Eftermiddag. Besøgt David Withusen; dernæst Thobiesens, hvor Svigerfaderen Jensen med Datter var indtruffet imorges. Læs hos Bjerrings for nogle unge Damer, Stagemeyer, Hegermann &, under Læsningen kom i Besøg her General Lacour. Sendt Brev til Etatsraad Tang. Aalborg By minder lidt om Nyrnberg, de gamle Huse og Canalerne, den kunde nok lægges til den By. Efter Middagsbordet besøgt Frøken Knudsen og særligt min unge Ven Kirkegaard. Han havde en Afskrift af nogle gamle Indskrifter paa 12 Tinskee, Tankesprog, Brev fra Luzie Scavenius paa Føhr. -Regnveir.

Dagbogen den 27 juli 1859

Onsdag 27. Læst lidt hos Nathans; spadseret omkring; faaet Besøg af Doctor David Withusen. Om Aftenen Selskab, her var en garnmel Fru Heiberg Søster til Wiehes Fader, her var en Kammerjunker Kragh og Fru Schindel, født Moltke, denne har jeg seet paa Bregentved. Ministeren Simoni med Kone og Datter .

Dagbogen den 28 juli 1859

Torsdag 28. Besøgt Kjøbmand Sahs, der vilde mælde min Ankomst hos den rigeste Kjøbmand (Kall) i Frederikshavn. I Dag staaer i Berlingstidende at jeg i Selskab med Marryats har været i Holstebroe. Spadseret til Vandmøllen, og lidt om bag Byens Smaahaver. I Aften, som vi sad og jeg skrev Vers paa opgivne Riim, kom Tjeneren og sagde at der var mange Mennesker nede igaarden. Vil De os Noget eller er det Klammeri spurgte Dahlstrøm. Nei det var Nogen der vilde tale med mig, en Deputation kom, det var Sangforeningen som forleden Dag kom for at indbyde mig til en Skovtour paa Søndag, men jeg for Afreisens Skyld ikke kunde tage imod, nu vilde de synge for mig. Ørsteds og Dahlstrøms bleve oppe,  jeg gik ned i Gaarden, man sang: I Danmark er jeg født ! jeg takkede dem og Anføreren, den unge Kjøbmand Kjær talte, efter 3 Gange Hurra, gik jeg op og de sang endnu en Sang, jeg var en Deel afficeret.

Dagbogen den 29 juli 1859

Fredag 29. Brev fra Excellensen Collin. Brev til Ploug og til Præsten Swane. Besøgt af Sangerne igaar Hr Kjær og Hr Kirkheiner. Hos Postmester Worres hvor jeg for Fredstrups læste et Par Eventyr fik jeg af den ældste Datter en Bouquet. -Der kom ikke Noget i Avisen om Serenaden, hvorover Fru Dahlstrøm var vred. – Besøgt Nathans.

 

Jyllandsrejsens rute

Jyllandsrejse, 1859, HCA, Hans Christian Andersen, jyllandsrute, rute,

Første del af ruten fra H. C. Andersen store Jyllandsrejse i 1859.

Jyllandsrejse, 1859, HCA, Hans Christian Andersen, jyllandsrute, rute,

Anden del af ruten fra H. C. Andersen store Jyllandsrejse i 1859.

Jyllandsrejse, 1859, HCA, Hans Christian Andersen, jyllandsrute, rute,

Tredje del af ruten fra H. C. Andersen store Jyllandsrejse i 1859.